INTERPOST EXPRESS

Zuideinde 6
2991 LK Barendrecht
Mobiel: 06-38636458
Ma – Vrij . 9:00 – 18:00
Zaterdag . 09:00 – 18:00


INTERPOST EXPRESS, eindelijk, makkelijk post versturen met service op #1

ROUTEBESCHRIJVING

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden voor Opdrachtgever

Deze algemene voorwaarden (de Voorwaarden Opdrachtgever) zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.interpostpostbv.nl en alle subdomeinen door Gebruikers die handelen in de hoedanigheid van Opdrachtgever. De Voorwaarden Opdrachtgever zijn ook van toepassing op alle diensten die daarnaast door ons worden aangeboden aan Gebruikers die handelen in de hoedanigheid van Opdrachtgever. De Website is een platform voor het verzenden en vervoeren van spullen vanaf en naar particulieren en MKB. De Website brengt mensen die iets willen versturen en mensen die iets willen brengen met elkaar in contact, biedt een verzekering via een verzekeraar van het transport tegen schade en diefstal (tot €500), faciliteert en garandeert de betaling en verifieert gebruikers om de betrouwbaarheid van het platform te verhogen (de Dienst). Interpost BV mag altijd de Voorwaarden Opdrachtgever veranderen. Omdat je de Website gebruikt, stem je ermee in dat steeds de laatste versie van de Voorwaarden Opdrachtgever van toepassing zal zijn. Interpost BV moet afspraken die afwijken van de Voorwaarden Opdrachtgever schriftelijk accepteren voordat ze geldig zijn.
Artikel 1 – Algemeen
1. De Voorwaarden Opdrachtgever zijn van toepassing op personen die de Website gebruiken om opdrachten te plaatsen voor het vervoer van spullen (Opdrachtgevers). Naar de Opdrachtgevers wordt ook algemeen verwezen als “Gebruikers”.
2. Interpost zal de Voorwaarden Opdrachtgever op verzoek kosteloos aan jou toezenden. De Voorwaarden Opdrachtgever zijn ook beschikbaar op www.interpostpostbv.nl
3. Als een deel van de Voorwaarden Opdrachtgever nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden Opdrachtgever. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.
Artikel 2 – Gebruiksregels van de Website
1. Je mag de Website niet zo gebruiken dat je daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.
2. Je mag het volgende niet via de Website verspreiden:
– Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
– Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
– Ongevraagde reclame (spam);
– Foute of misleidende informatie; of
– Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.
3. Je mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of je op een andere manier voordoen als iemand anders.
4. Je zal de verkregen persoonsgegevens van andere gebruikers geheimhouden. Ook zal je deze gegevens niet misbruiken.
5. Je mag geen andere gebruikers benaderen voor andere (commerciële) doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.
6. Je mag geen opdrachten plaatsen op de Website om geld, illegale (zoals wapens, drugs, etc.), gevaarlijke, bijzondere en/of bederfelijke goederen te versturen. De volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op grond van alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot het transport van dergelijke goederen ligt bij de Opdrachtgever. Iemand die dergelijke goederen laat vervoeren loopt het risico op een strafrechtelijke vervolging of andere rechtsmaatregelen. Eventuele boetes of andere schade die voortkomen uit illegale, gevaarlijke, bijzondere en/of bederfelijke goederen die de Opdrachtgever laat vervoeren, wordt verhaald op de Opdrachtgever.
7. Opdrachten, met een ophaal- of bezorgadres buiten de landen die meedoen aan het Schengenverdrag, worden verwijderd van de website.
8. Als jij een gebruiker verdenkt van misbruik van de Website, ben je verplicht om dit te melden bij Interpost .
Artikel 3 – Het platform
1. Het doel van de Website is om een platform te bieden waar een Interpost (de Vervoerder) en een opdrachtgever (de Opdrachtgever) met elkaar in contact kunnen komen.
2. De Vervoerder is bereid om een roerende zaak (het Product) te vervoeren voor de Opdrachtgever en de Opdrachtgever wenst een roerende zaak te laten vervoeren en geeft daartoe opdracht aan de Vervoerder. Hierdoor ontstaat er een overeenkomst tussen Vervoerder en Opdrachtgever.
3. Interpost en Vervoerder beogen uitdrukkelijk niet om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. en 7:690 e.v. BW.
4. Interpost en Vervoerder willen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking voorkomen.
5. Interpost is geen partij bij de overeenkomst tussen Vervoerder en Opdrachtgever. Interpost biedt enkel het platform en faciliteert het contact tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever. Interpost is niet verantwoordelijk voor de (nakoming van de) afspraken tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
6. Als er een conflict ontstaat tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever moeten zij dat conflict zelf oplossen. Interpost is, hoewel onverplicht, bereid op te treden als bemiddelaar en helpt graag om een conflict op te lossen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
7. Indien de Opdrachtgever een klacht heeft, dan kan de Opdrachtgever deze indienen via info@Interpostbv.nl. Interpost zal dan zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 3 werkdagen contact opnemen over de klacht.
Artikel 4 – De overeenkomst tussen Vervoerder en Opdrachtgever
1. Opdrachtgever en Vervoerder sluiten een overeenkomst van goederenvervoer in de zin van artikel 8:20 e.v. BW (de “Vervoersovereenkomst”).
2. Interpost is geen partij bij de overeenkomst Vervoersovereenkomst tussen Vervoerder en Opdrachtgever. Interpost biedt enkel het platform en faciliteert het contact tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever, opdat zij een Vervoersovereenkomst met elkaar aangaan. Vervoerder bepaalt zelf of hij met Opdrachtgever de Vervoersovereenkomst aangaat.
3. Interpost verzorgt de schriftelijke vastlegging en afhandeling van de Vervoersovereenkomst tussen Vervoerder en Opdrachtgever.
4. Interpost is niet verantwoordelijk voor de (nakoming van de) afspraken tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever. Als er een conflict ontstaat tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever moeten zij dat conflict zelf oplossen. Interpost is, hoewel onverplicht, bereid op te treden als bemiddelaar en helpt graag om een conflict op te lossen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
Artikel 5 – De Opdracht, garantie en betaling
1. De Opdracht tussen Opdrachtgever en Vervoerder komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever vooruitbetaalt via de Website en de Vervoerder aangeeft de geplaatste opdracht te willen vervoeren.
2. Opdrachten binnen Nederland (m.u.v. Waddeneilanden) worden gegarandeerd bezorgd binnen 7 werkdagen.
3. De garantie geldt niet:
• als de opdracht groter is dan onze maximale afmetingen (400x180x160cm);
• als het om een groter volume dan 12 m3 gaat;
• als het totale gewicht zwaarder dan 200kg is;
• als het om glas gaat;
• als het om steen gaat;
• als het om etenswaren gaat;
• als het een aanhangwagen/aanhanger of piano betreft;
• als het een organisme (planten/dieren) betreft.
4. Na de betaling ontvangt de Opdrachtgever een bevestiging van de betaling per mail.
5. Na de betaling van de Opdrachtgever, wordt de Vervoerder gemaild dat zijn aanbod geaccepteerd is. Hij haalt het Product vervolgens op, op de overeengekomen datum en het overeengekomen tijdstip. Wanneer het Product door de Vervoerder is afgeleverd en ontvangst door de Opdrachtgever bevestigd is (dan wel stilzwijgend geaccepteerd is 24 uur na bevestiging van aflevering door de Vervoerder) wordt de Vervoerder uitbetaald.
6. Als Vervoerder de opdracht accepteert, aanvaardt hij daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op de juiste wijze uitvoeren van de opdracht.
7. Vervoerder deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in en is bij het uitvoeren van de Opdracht geheel zelfstandig. Vervoerder voert de opdracht naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Interpost en/of de Opdrachtgever uit. Opdrachtgever en/of Interpost kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de Opdracht.
8. Opdrachtgever aanvaardt dat op alle Opdrachten die via de Website tot stand komen de Vervoersovereenkomst van toepassing is, zoals die door Interpost aan Opdrachtgever wordt aangeboden op het moment dat Opdrachtgever een aanbod van een Vervoerder accepteert (de Vervoersovereenkomst). Opdrachtgever accepteert deze Vervoersovereenkomst voordat de Vervoerder geaccepteerd kan worden.
9. Interpost en Opdrachtgever gaan er uitdrukkelijk mee akkoord dat Vervoerder ook ten behoeve van andere Opdrachtgevers opdrachten verricht.
10. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige gegevens over de Opdracht.
11. De prijs voor de Opdracht wordt betaald via Mollie Payments B.V. die namens de Vervoerder incasseert.
12. Uitbetaling aan de Vervoerder geschiedt zoals uiteengezet in deze Voorwaarden Opdrachtgever, na verrekening van de vergoeding voor Interpost .
13. De prijzen voor de Dienst staan vermeld op de Website.
14. De prijzen voor de Dienst kunnen door Interpost zonder aankondiging worden gewijzigd. De geldende prijs is de prijs zoals vermeld op de Website. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eerdere prijzen.
15. Alle prijzen voor de Dienst op de Website zijn inclusief BTW.
16. Facturen dienen binnen een termijn van veertien (14) dagen na de factuurdatum in zijn geheel zijn ontvangen.
17. Indien Opdrachtgever niet binnen veertien (14) dagen na datum factuur het gehele factuurbedrag heeft betaald, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
18. Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft Interpost het recht om een vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (incassokosten) in rekening te brengen. Deze incassokosten kunnen oplopen tot de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. Na het in rekening brengen van incassokosten dient de Opdrachtgever het gehele factuurbedrag alsmede de incassokosten direct te betalen om verdere (buiten)gerechtelijke incassokosten te voorkomen.
19. Indien het betaaltermijn is verstreken en Interpost geen betaling of betalingsbewijs heeft ontvangen, heeft Interpost het recht geen nieuwe aanvragen te verwerken voor achteraf betalen op factuur totdat de uitstaande facturen zijn voldaan.
20. Voor het toezenden van de betalingsherinnering en het in rekening brengen van incassokosten bij overschrijding van de betalingstermijn wordt gebruik gemaakt van het door jouw opgegeven en het door jouw op juistheid gecontroleerde e-mailadres. Het niet (kunnen) ontvangen van een e-mail, laat onverlet dat de Opdrachtgever verantwoordelijk is voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag alsmede de in rekening gebrachte incassokosten.
21. Als de Opdrachtgever nog niet aan Interpost heeft betaald op de uiterste betaaldatum, wordt er per e-mail kosteloos een eerste herinnering gestuurd met een nieuwe betalingstermijn van 14 dagen. Bij de tweede herinnering zal Interpost €13,50 aanmaningskosten in rekening brengen.
22. Het is verplicht om Interpost op de hoogte te stellen van iedere adres en e-mail wijziging. Opdrachtgever wordt geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Interpost bekende adres indien geen adreswijziging is ontvangen.
23. Opdrachtgever kan adreswijzigingen doorgeven aan onze supportafdeling, e-mail: info@Interpostbv.nl
Artikel 6 – De Opdrachtgever en betaling
1. Indien de ophaalsituatie anders is dan de Opdrachtgever heeft aangegeven in de geplaatste opdracht, heeft de Vervoerder het recht om het Product niet mee te nemen. Wanneer de Vervoerder het Product hierdoor niet meeneemt krijgt de Vervoerder de 75% van de afgesproken vergoeding overgemaakt als zijnde voorrijkosten (max. €75). De Opdrachtgever krijgt 25% van de transportvergoeding teruggestort. De Vervoerder dient voordat hij of zij wegrijdt Interpost te bellen.
2. De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat de contactpersoon van het ophaaladres op het ophaaladres aanwezig is tussen de afgesproken tijd van ophalen en 15 minuten daarna. Indien de contactpersoon van het ophaaladres niet op het ophaaladres is tussen de afgesproken tijd van ophalen en 15 minuten daarna, heeft de Vervoerder het recht om het Product niet mee te nemen nadat hij Interpost gebeld heeft. De Vervoerder is echter wel verplicht om de contactpersoon van het ophaaladres minimaal twee keer te bellen wanneer er niemand is. In dit geval krijgt de Vervoerder 75% van de afgesproken vergoeding overgemaakt als zijnde voorrijkosten. De Opdrachtgever krijgt de andere 25% van de afgesproken vergoeding teruggestort.
3. Indien de Vervoerder een redelijk vermoeden heeft dat het Product bestaat uit een of meerdere illegale (zoals wapens, drugs, etc.) goederen en/of goederen die een gevaar kunnen opleveren voor personen of zaken, dan heeft Vervoerder het recht om het Product niet mee te nemen. Vervoerder maakt deze afweging naar eigen inzicht, zonder toezicht of leiding van Interpost . Vervoerder kan in een dergelijk geval wel contact opnemen met Interpost voor een vrijblijvend overleg.
4. Indien de contactpersoon van het afleveradres of de Opdrachtgever niet binnen 48 uur na het overeengekomen bezorg moment bevestigt dat het Product is aangekomen, gaat Interpost ervan uit dat het product is afgeleverd en wordt de Vervoerder uitbetaald.
5. Wanneer het Product door de Vervoerder is afgeleverd en ontvangst door de Opdrachtgever is bevestigd (dan wel stilzwijgend geaccepteerd is 48 uur na de bevestiging van aflevering door de Vervoerder) wordt de Vervoerder binnen 5 werkdagen uitbetaald.
6. Indien de contactpersoon van het afleveradres of de Opdrachtgever, binnen 48 uur na de bevestiging van aflevering door de Vervoerder, aangeeft dat het Product niet afgeleverd is, zal Interpost onderzoeken of dit daadwerkelijk het geval is. Indien dit daadwerkelijk het geval is krijgt de Vervoerder geen vergoeding overgemaakt.
7. De Opdrachtgever mag de opdracht tot 60 uur voor de afgesproken ophaaltijd kosteloos annuleren. In dit geval krijgt de Vervoerder geen vergoeding. De Opdrachtgever krijgt de volledige vergoeding teruggestort.
8. Bij een annulering door de Opdrachtgever binnen 24- 60 uur voor de afgesproken ophaaltijd, heeft de Vervoerder recht op de helft van de afgesproken vergoeding met een maximum van €75. De Opdrachtgever krijgt de andere helft van de vergoeding teruggestort. Bij een annulering door de Opdrachtgever binnen 24 uur voor de afgesproken ophaaltijd, heeft de Vervoerder recht op 75% van de afgesproken vergoeding met een maximum van €75. De Opdrachtgever krijgt 25% van de vergoeding voor Interpost teruggestort.
9. Indien de Vervoerder de opdracht annuleert, krijgt de Opdrachtgever de volledige vergoeding teruggestort. Interpost zal vervolgens helpen een nieuwe Vervoerder te vinden, indien gewenst.
Artikel 7 – Product betaling
1. De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk dat het juiste, met de verkoper overeengekomen, bedrag wordt betaald.
2. Indien de verkoper voor het afgesproken ophaalmoment aangeeft dat het bedrag onjuist is wordt het transport, de Opdracht, niet uitgevoerd tenzij de Opdrachtgever direct het verschil betaalt aan Interpost . Eventuele annuleringskosten wanneer de Opdracht niet door kan gaan zijn voor de Opdrachtgever.
Artikel 8 – Beschikbaarheid van de Website
1. Interpost doet haar uiterste best om te zorgen dat de Website beschikbaar is.
2. Interpost garandeert niet dat de Website foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Interpost is dan ook niet aansprakelijk voor schade, geleden als de Website niet of niet veilig werkt.
Artikel 9 – Gebruikersaccount
1. Je moet de inloggegevens van jouw account afschermen voor anderen en jouw wachtwoord strikt geheimhouden. Interpost gaat ervan uit dat alles wat er gebeurt op of met jouw account, door jou gedaan wordt of onder jouw toezicht gebeurt.
2. Als je denkt of weet dat jouw account misbruikt wordt, moet je dat zo snel mogelijk melden bij Interpost . Interpost zal er alles aan doen jou te helpen en om misbruik te stoppen.
3. Je kan jouw account te allen tijde kosteloos verwijderen.
Artikel 10 – Prijzen
1. Als je moet betalen voor een onderdeel van de Dienst, zal Interpost dit duidelijk op de Website vermelden. Alle prijzen voor de Dienst zijn inclusief BTW.
Artikel 11 – Uitsluiting
Als Interpost vindt dat je de wet of deze Voorwaarden Opdrachtgever overtreedt, kan Interpost jou (deels) uitsluiten van de Dienst. Interpost kan jou ook (deels) uitsluiten van de Dienst als je niet op tijd of helemaal niet betaalt. Interpost kan jou bijvoorbeeld uitsluiten van de Dienst door:
• Jouw account te verwijderen;
• Onderdelen van de Dienst voor jou te blokkeren.
Artikel 12 – Aansprakelijkheid
1. Interpost is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die je lijdt door onze Website of Dienst te gebruiken. Interpost is bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor:
• [](<>)Schade die Gebruiker lijdt door verkeerde informatie op de Website;[](<>)
• De totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten die via de Website tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever worden gesloten;
• Het goed functioneren van (hyper)links op de Website;
• Situaties waarin het mobiele apparaat van de Gebruiker wordt gestolen en een derde vervolgens gebruik maakt van de Website of Dienst met het mobiele apparaat van de Gebruiker;
• Eventuele schade of wijziging aan de apparatuur van de Gebruiker als gevolg van het gebruik van de Website of Dienst; en
• Het niet voldoen door Interpost aan de verplichtingen in deze Voorwaarden Opdrachtgever, indien de tekortkoming is te wijten aan gebeurtenissen buiten de redelijke macht van Interpost .
2. Interpost heeft geen invloed op de informatie die Gebruikers op de Website plaatsen en de informatie die tussen de Gebruikers onderling wordt uitgewisseld. Interpost is niet aansprakelijk voor deze informatie. Interpost is ook niet aansprakelijk voor incomplete of foutieve informatie als gevolg van een verkeerde verzending van deze informatie.
3. Interpost zal de informatie die Gebruikers op de Website kunnen plaatsen niet actief monitoren. Interpost kan informatie op de Website na melding hiervan wel verwijderen, indien de informatie onrechtmatig is, in strijd is met deze Voorwaarden Opdrachtgever of op andere wijze ongepast is. Klik hier voor ons notice-and-take-down beleid.
Artikel 13 – Geheimhouding
Interpost is verplicht al jouw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder ‘vertrouwelijke informatie’ begrijpt Interpost alle informatie waarvan jij hebt aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit.
Artikel 14 – Privacy
1. [](<>)Interpost respecteert jouw privacy en anticipeert op de nieuwe Europese wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.[](<>)
2. Als je gebruikt maakt van onze Website en Dienst zullen we bepaalde persoonsgegevens van je verzamelen. In onze privacy policy kun je lezen welke persoonsgegevens we verzamelen en waar we die voor gebruiken. Je vindt onze privacy policy hier: https://Interpostbvnl/nl/privacyverklaring
Artikel 15 – Conflictoplossing
Interpost is niet verplicht om te helpen bij conflicten tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever. Natuurlijk zal Interpost zich wel inzetten om te helpen bij het oplossen van die conflicten.
Artikel 16 – Geschillen
Als er een geschil ontstaat tussen Opdrachtgever en Interpost , is het Nederlands recht van toepassing. In dat geval is de rechtbank Amsterdam bevoegd om over het geschil te oordelen.

Algemene voorwaarden voor Vervoerder

Deze algemene voorwaarden (de Voorwaarden Vervoerder) zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.www.interpostbv.nl (de Website) en alle sub domeinen door Gebruikers die handelen in de hoedanigheid van Vervoerder. De Voorwaarden Vervoerder zijn ook van toepassing op alle diensten die daarnaast door ons worden aangeboden aan Gebruikers die handelen in de hoedanigheid van Vervoerder. De Website is een platform voor het verzenden en vervoeren van spullen vanaf en naar particulieren en MKB. De Website brengt mensen die iets willen verzenden en mensen die iets willen vervoeren met elkaar in contact, faciliteert en garandeert de betaling en verifieert gebruikers om de betrouwbaarheid van het platform te verhogen (de Dienst). Interpost B.V. mag altijd de Voorwaarden Vervoerder veranderen. Omdat je de Website gebruikt, stem je ermee in dat steeds de laatste versie van de Voorwaarden Vervoerder van toepassing zal zijn. Interpost moet afspraken die afwijken van de Voorwaarden Vervoerder schriftelijk accepteren voordat ze geldig zijn.
Artikel 1 – Algemeen
1. De Voorwaarden Vervoerder zijn van toepassing op personen die de Website gebruiken om te reageren op aangeboden opdrachten voor het vervoer van spullen (Vervoerders). Naar de Vervoerders wordt ook algemeen verwezen als “Gebruikers”.
2. Interpost zal de Voorwaarden Vervoerder op verzoek kosteloos aan jou toezenden. De Voorwaarden Vervoerder zijn ook beschikbaar op www.www.interpostbv.nl.
3. Als een deel van de Voorwaarden Vervoerder nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden Opdrachtgever. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.
Artikel 2 – Gebruiksregels van de Website
1. Je mag de Website niet zo gebruiken dat je daarmee de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.
2. Je mag het volgende niet via de Website verspreiden:
– Pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
– Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn;
– Ongevraagde reclame (spam);
– Foute of misleidende informatie; of
– Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.
3. Je mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of je op een andere manier voordoen als iemand anders.
4. Je zal de verkregen persoonsgegevens van andere gebruikers geheimhouden. Ook zal je deze gegevens niet misbruiken.
5. Je mag geen andere gebruikers benaderen voor andere (commerciële) doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.
6. Alle communicatie voorafgaand aan de Opdracht dient via de Website te lopen. Het is daarom niet toegestaan om via het berichten systeem contactgegevens (e.g. telefoonnummers en e-mailadressen) uit te wisselen.
7. Als jij een gebruiker verdenkt van misbruik van de Website, ben je verplicht om dit te melden bij Interpost .
Artikel 3 – Het platform
1. Het doel van de Website is om een platform te bieden waar een Interpost (de Vervoerder) en een opdrachtgever (de Opdrachtgever) met elkaar in contact kunnen komen.
2. De Vervoerder is bereid om een roerende zaak (het Product) te vervoeren voor de Opdrachtgever en de Opdrachtgever wenst een roerende zaak te laten vervoeren en geeft daartoe opdracht aan de Vervoerder. Hierdoor ontstaat er een overeenkomst tussen Vervoerder en Opdrachtgever.
3. Interpost en Vervoerder beogen uitdrukkelijk niet om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. en 7:690 e.v. BW.
4. Interpost en Vervoerder willen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking voorkomen.
5. Interpost is geen partij bij de overeenkomst tussen Vervoerder en Opdrachtgever. Interpost biedt enkel het platform en faciliteert het contact tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever. Interpost is niet verantwoordelijk voor de (nakoming van de) afspraken tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
6. Als er een conflict ontstaat tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever moeten zij dat conflict zelf oplossen. Interpost is, hoewel onverplicht, bereid op te treden als bemiddelaar en helpt graag om een conflict op te lossen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
7. Indien de Vervoerder een klacht heeft dan kan deze worden ingediend via info@Interpostbv.nl. Interpost zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 3 werkdagen contact opnemen over de klacht.
Artikel 4 – De overeenkomst tussen Interpost en Vervoerder
1. Interpost en Vervoerder komen een overeenkomst tot bemiddeling overeen. Vervoerder verbindt zich via deze Voorwaarden niet tot het verrichten van werkzaamheden.
2. Interpost en Vervoerder beogen uitdrukkelijk niet om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. en 7:690 e.v. BW, en beogen eveneens geen arbeidsrelatie tot stand te laten komen, welke voor de toepassing van de loonheffing als een (fictieve) dienstbetrekking wordt aangemerkt.
3. Interpost en Vervoerder willen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de fictieve dienstbetrekking voorkomen.
4. Interpost is geen partij bij de overeenkomst van goederenvervoer (de “Vervoersovereenkomst”) tussen Vervoerder en Opdrachtgever. Interpost biedt enkel het platform en faciliteert het contact tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever, opdat zij een Vervoersovereenkomst met elkaar aangaan. Vervoerder bepaalt zelf of hij met Opdrachtgever de Vervoersovereenkomst aangaat. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
5. Interpost verzorgt namens Vervoerder de schriftelijke vastlegging en afhandeling van de Vervoersovereenkomst tussen Vervoerder en Opdrachtgever.
6. Interpost is niet verantwoordelijk voor de (nakoming van de) afspraken tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever. Als er een conflict ontstaat tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever moeten zij dat conflict zelf oplossen. Interpost is, hoewel onverplicht, bereid op te treden als bemiddelaar en helpt graag om een conflict op te lossen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
Artikel 5 – De Opdracht en betaling
1. De Opdracht tussen Opdrachtgever en Vervoerder komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever vooruitbetaalt via de Website en de Vervoerder aangeeft de geplaatste opdracht te willen vervoeren.
2. Na de betaling ontvangt de Opdrachtgever een bevestiging van de betaling per mail.
3. Na de betaling van de Opdrachtgever of na het claimen van een vooraf betaalde opdracht door de Vervoerder, wordt de Vervoerder gemaild dat zijn aanbod is geaccepteerd. De Vervoerder haalt het Product vervolgens op, op de overeengekomen datum en het overeengekomen tijdstip. Wanneer het Product door de Vervoerder is afgeleverd en ontvangst door de Opdrachtgever bevestigd is (dan wel stilzwijgend geaccepteerd is 48 uur na bevestiging van aflevering door de Vervoerder) wordt de Vervoerder uitbetaald.
4. Als Vervoerder de opdracht accepteert, aanvaardt hij daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op de juiste wijze uitvoeren van de opdracht.
5. Vervoerder deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in en is bij het uitvoeren van de Opdracht geheel zelfstandig. Vervoerder voert de opdracht naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Interpost en/of de Opdrachtgever uit. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht.[](<>)
6. Vervoerder dient opdrachten niet uit te voeren met een aanhangwagen of in een personenauto. Indien dit toch gebeurt kan er een vergoeding voor de Opdrachtgever worden ingehouden op de beloning van de Vervoerder en eventuele blokkering van het platform volgen.
7. Vervoerder aanvaardt dat op alle Opdrachten die via de Website tot stand komen de vervoersovereenkomst van toepassing is, zoals die door Interpost aan Vervoerder wordt aangeboden op het moment dat Vervoerder een aanbod doet om een opdracht uit te voeren (de Vervoersovereenkomst). Vervoerder accepteert deze Vervoersovereenkomst voordat het aanbod verstuurd kan worden.
8. Interpost gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat Vervoerder ook ten behoeve van andere platforms opdrachten verricht.
9. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en volledige gegevens over de Opdracht.
10. De prijs voor de Opdracht wordt betaald via Mollie Payments B.V. die namens de Vervoerder incasseert.
11. Uitbetaling aan de Vervoerder geschiedt zoals uiteengezet in deze Voorwaarden Vervoerder, na verrekening van de vergoeding voor Interpost .
12. De vergoedingen voor de Opdracht staan vermeld op de Website.
13. De vergoedingen voor transporten kunnen door Interpost zonder aankondiging worden gewijzigd. De geldende vergoeding is de vergoeding zoals vermeld op de Website. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eerdere vergoedingen.
14. Alle vergoedingen voor de Opdracht op de Website zijn inclusief BTW. De Vervoerder is zelf verantwoordelijk voor de eventuele afdracht van belastingen en premies.
15. Vervoerder is zelf verantwoordelijk voor het houden van een Eurovergunning van NIWO, indien toepasselijk.
16. Vervoerder mag alleen werken met bijrijders/sjouwhulpen die 18 jaar of ouder zijn.
17. Schade aan het Product wordt afgehandeld zoals omschreven in de Vervoersovereenkomst.
Artikel 6 – De Vervoerder en uitbetaling
1. Alle vervoerders zijn verplicht een kopie van hun rijbewijs in zijn of haar profiel te uploaden. Nadat Interpost het rijbewijs heeft bekeken, zal in het profiel van de Vervoerder worden aangevinkt dat diegene een rijbewijs heeft getoond, en wordt de kopie van het rijbewijs verwijderd.
2. Indien de ophaalsituatie anders is dan de Opdrachtgever heeft aangegeven in de geplaatste opdracht en niet bij de voordeur op de begane grond is, heeft de Vervoerder het recht om het Product niet mee te nemen. Wanneer de Vervoerder het Product hierdoor niet meeneemt krijgt de Vervoerder 75% van de afgesproken vergoeding (met een maximum van €75) overgemaakt als zijnde voorrijkosten. De Opdrachtgever krijgt de andere 25% van de afgesproken vergoeding teruggestort. De Vervoerder dient voordat hij of zij wegrijdt Interpost te bellen.
3. Indien de contactpersoon van het ophaaladres niet op het ophaaladres is tussen de afgesproken tijd van ophalen en 15 minuten daarna, heeft de Vervoerder het recht om het Product niet mee te nemen (dit is met de uitzondering van veilingen waar af en toe langer moet worden gewacht). De Vervoerder is echter wel verplicht om de contactpersoon van het ophaaladres minimaal twee keer te bellen wanneer er niemand is en vervolgens Interpost te bellen voordat hij of zij weg rijdt. In dit geval krijgt de Vervoerder 75% van de afgesproken vergoeding (met een maximum van €75) overgemaakt als zijnde voorrijkosten. De Opdrachtgever krijgt de andere 25% van de afgesproken vergoeding teruggestort.
4. Indien de Vervoerder een redelijk vermoeden heeft dat het Product bestaat uit een of meerdere illegale (zoals wapens, drugs, etc.) goederen en/of goederen die een gevaar kunnen opleveren voor personen of zaken, dan heeft Vervoerder het recht om het Product niet mee te nemen. Vervoerder maakt deze afweging naar eigen inzicht, zonder toezicht of leiding van Interpost . Vervoerder kan in een dergelijk geval wel contact op nemen met Interpost voor een vrijblijvend overleg.
5. Indien de contactpersoon van het afleveradres niet op het afleveradres is moet de Vervoerder het Product na telefonisch overleg met de Opdrachtgever (bij geen gehoor dient de Vervoerder minimaal twee keer te bellen naar de Opdrachtgever) bij de buren of iemand anders in de buurt afleveren en direct Interpost bellen om dit te laten weten. Mocht ook dit niet lukken dient de Vervoerder ook direct te bellen met Interpost . Indien de Vervoerder het Product achterlaat zonder contact op te nemen met de Opdrachtgever of met Interpost , is de Vervoerder verantwoordelijk voor de volledige eventuele schade als gevolg van diefstal of verduistering van het Product.
6. Indien de Vervoerder buiten het aangegeven tijdvak aankomt op het ophaal- of afleveradres en dit niet van tevoren heeft gecommuniceerd met de Opdrachtgever, dan kan het bedrag dat de Opdrachtgever extra heeft betaald voor specifieke tijdvakken op de beloning in worden gehouden. Dit bedrag zal dan worden teruggestort naar de Opdrachtgever.
7. Bij een annulering door de Opdrachtgever binnen 24- 48 uur voor de afgesproken ophaaltijd, heeft de Vervoerder recht op de helft van de afgesproken vergoeding met een maximum van €50. De Opdrachtgever krijgt andere helft van de vergoeding voor Interpost teruggestort. Bij een annulering door de Opdrachtgever binnen 24 uur voor de afgesproken ophaaltijd, heeft de Vervoerder recht op 75% van de afgesproken vergoeding met een maximum van €75. De Opdrachtgever krijgt 25% van de vergoeding voor Interpost teruggestort.
8. Bij een annulering door de Opdrachtgever eerder dan 48 uur voor de afgesproken ophaaltijd heeft de Vervoerder geen recht op (een deel van) de afgesproken vergoeding.
9. Indien de Vervoerder tussen 48 uur en 24 uur voor de afgesproken ophaaltijd of later aangeeft dat hij of zij de Opdracht niet meer kan uitvoeren en geen ander moment voor de Opdracht met de Opdrachtgever overeen kan komen, dient de Vervoerder een vergoeding van €25 aan de Opdrachtgever te betalen via Interpost . Indien de Vervoerder 24 uur voor de afgesproken ophaaltijd of later aangeeft dat hij of zij de Opdracht niet meer kan uitvoeren en geen ander moment voor de Opdracht met de Opdrachtgever overeen kan komen, dient de Vervoerder een vergoeding van €50 aan de Opdrachtgever te betalen via Interpost . Deze vergoeding kan de Opdrachtgever eventueel gebruiken om een andere Vervoerder voor de opdracht te vinden.
10. Indien de Vervoerder als gevolg van overmacht niet in staat is het Product binnen 24 uur na de ophaaltijd te bezorgen dient hij dit zonder uitstel aan de Opdrachtgever en Interpost te melden, en aan te geven wanneer het Product alsnog bezorgd kan worden. Indien bezorging blijvend onmogelijk is geworden dient de Vervoerder wederom contact op te nemen met Interpost .
11. Indien de Vervoerder het product heeft opgehaald bij het ophaaladres, maar niet binnen 24 uur na de afgesproken aflevertijd aflevert bij het afleveradres en niet tussentijds contact heeft opgenomen met de Opdrachtgever, zal Interpost onderzoek doen naar de situatie. Indien er sprake is van diefstal of verduistering, en de Opdrachtgever aangifte doet bij de politie, zal Interpost desgevraagd de gebruikersgegevens van de Vervoerder met de politie delen.
12. Wanneer het Product door de Vervoerder is afgeleverd en ontvangst door de Opdrachtgever bevestigd is (dan wel stilzwijgend geaccepteerd is 24 uur na de bevestiging van aflevering door de Vervoerder) krijgt de Vervoerder het afgesproken bedrag, exclusief de vergoeding voor Interpost , binnen 10 werkdagen overgemaakt.
Artikel 7 – Bundeltransport
1. Alle voorgaande voorwaarden zijn ook van toepassing op Bundeltransporten
2. Bij een Bundeltransport wordt elke stop behandeld als een losse Opdracht
3. Indien de Vervoerder tussen 60 uur en 24 uur voor de afgesproken ophaaltijd of later aangeeft dat hij of zij het Bundeltransport of een deel niet meer kan uitvoeren en geen ander moment voor de Opdracht met de Opdrachtgever overeen kan komen, dient de Vervoerder een vergoeding van €25 te betalen aan Interpost per stop. Indien de Vervoerder 24 uur voor de afgesproken ophaaltijd of later aangeeft dat hij of zij het Bundeltransport of een deel van het Bundeltransport niet meer kan uitvoeren, dient de Vervoerder een vergoeding van €50 per stop te betalen aan Interpost . Deze vergoeding gebruikt Interpost om een andere Vervoerder voor de opdracht te vinden.
4. Indien er schade ontstaat op een of meerdere stops, wordt er €50 eigenrisico in rekening gebracht per stop
Artikel 8 – Sub accounts
1. De Vervoerder (het hoofdaccount) is verantwoordelijk voor de manier waarop zijn sub accounts de Opdracht uitvoeren. Recensies over sub-accounts worden meegenomen in de gemiddelde rating van het hoofdaccount.
2. De Vervoerder (het hoofdaccount) is ervoor verantwoordelijk dat elk sub-account dan wel een werknemer is ofwel een KvK geregistreerd koerier/transportbedrijf dat over de benodigde vergunningen beschikt.
Artikel 9 – Beschikbaarheid van de Website
1. Interpost doet zijn uiterste best om te zorgen dat de Website beschikbaar is.
2. Interpost garandeert niet dat de Website foutloos werkt of altijd beschikbaar is. Interpost is dan ook niet aansprakelijk voor schade, geleden als de Website niet of niet veilig werkt.
Artikel 10 – Gebruikersaccount
1. Je moet de inloggegevens van jouw account afschermen voor anderen en jouw wachtwoord strikt geheimhouden. Interpost gaat ervan uit dat alles wat er gebeurt op of met jouw account, door jou gedaan wordt of onder jouw toezicht gebeurt.
2. Als je denkt of weet dat jouw account misbruikt wordt, moet je dat zo snel mogelijk melden bij Interpost . Interpost zal er alles aan doen jou te helpen en om misbruik te stoppen.
3. Je kan jouw account te allen tijde kosteloos verwijderen.
Artikel 11 – Uitsluiting
Als Interpost vindt dat je de wet of de Voorwaarden Vervoerder overtreedt of wanneer er meerdere klachten zijn binnen gekomen van andere gebruikers, kan Interpost jou (deels) uitsluiten van de Dienst. Interpost kan jou ook (deels) uitsluiten van de Dienst als je niet op tijd of helemaal niet betaalt. Interpost kan jou bijvoorbeeld uitsluiten van de Dienst door:
• Jouw account te verwijderen;
• Onderdelen van de Dienst voor jou te blokkeren.
Artikel 12 – Aansprakelijkheid
1. Interpost is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die je lijdt door onze Website of Dienst te gebruiken. Interpost is bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor:
• Schade die Gebruiker lijdt door verkeerde informatie op de Website;
• De totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten die via de Website tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever worden gesloten;
• Het goed functioneren van (hyper)links op de Website;
• Situaties waarin het mobiele apparaat van de Gebruiker wordt gestolen en een derde vervolgens gebruik maakt van de Website of Dienst met het mobiele apparaat van de Gebruiker;
• Eventuele schade of wijziging aan de apparatuur van de Gebruiker als gevolg van het gebruik van de Website of Dienst; en
• Het niet voldoen door Interpost aan de verplichtingen in deze Voorwaarden Vervoerder, indien de tekortkoming is te wijten aan gebeurtenissen buiten de redelijke macht van Interpost .
2. Interpost heeft geen invloed op de informatie die Gebruikers op de Website plaatsen en de informatie die tussen de Gebruikers onderling wordt uitgewisseld. Interpost is niet aansprakelijk voor deze informatie. Interpost is ook niet aansprakelijk voor incomplete of foutieve informatie als gevolg van een verkeerde verzending van deze informatie.
3. Interpost zal de informatie die Gebruikers op de Website kunnen plaatsen niet actief monitoren. Interpost kan informatie op de Website na melding hiervan wel verwijderen, indien de informatie onrechtmatig is, in strijd is met deze Voorwaarden Vervoerder of op andere wijze ongepast is. Klik hier voor ons notice-and-take-down beleid.
Artikel 13 – Vrijwaring
1. Vervoerder vrijwaart Interpost volledig tegen aanspraken voor schade die verband houden met of voortvloeien uit het handelen of nalaten van Vervoerder bij de uitvoering van de werkzaamheden voor Opdrachtgever of derden. Vervoerder is zelf aansprakelijk voor een onrechtmatige daad.
2. Vervoerder vrijwaart Interpost voor eventuele boetes of naheffingen van de Belastingdienst, voor zover de wet dit toelaat.
Artikel 14 – Geheimhouding
Interpost is verplicht al jouw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder ‘vertrouwelijke informatie’ begrijpt Interpost alle informatie waarvan jij hebt aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit.
Artikel 15 – Privacy
1. Interpost respecteert jouw privacy en anticipeert op de nieuwe Europese wetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
2. Als je gebruikt maakt van onze Website en Dienst zullen we bepaalde persoonsgegevens van je verzamelen. In onze privacy policy kun je lezen welke persoonsgegevens we verzamelen en waar we die voor gebruiken. Je vindt onze privacy policy hier: https://www.interpostbv.nl/privacyverklaring/
Artikel 16 – Conflictoplossing
Interpost is niet verplicht om te helpen bij conflicten tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever. Natuurlijk zal Interpost zich wel inzetten om te helpen bij het oplossen van die conflicten.
Artikel 17 – Geschillen
Als er een geschil ontstaat tussen jou en Interpost , is het Nederlands recht van toepassing. In dat geval is de rechtbank Amsterdam bevoegd om over het geschil te oordelen.

Algemene Voorwaarden Ontvanger Zakelijk

Gefeliciteerd met je aankoop! Binnenkort komt er een Interpost Koerier langs om deze nieuwe aankoop te bezorgen. Omdat onze koeriers meer mensen op een dag blij maken met nieuwe meubels hier wat zaken waar je aan moet denken vóór de koerier op de stoep staat.

De koerier nog even bellen voor een laatste check

• Op de dag van de bezorging is de koerier bereikbaar voor vragen. Vaak gebruikt hij ook zijn telefoon voor de navigatie dus kan hij niet altijd opnemen. Een sms werkt altijd mochten er vragen zijn.
• Het kan ook zijn dat de koerier contact zoekt om te laten weten hoe laat hij er precies arriveert. Zorg daarom dat je goed bereikbaar bent.

De koerier is gearriveerd

• De koerier heeft vaak een drukke dag en wilt overal graag op tijd komen. Zorg daarom dat er het gehele tijdvak iemand thuis is.
• Als de koerier aankomt heeft hij +/- 15 minuten om weer door te rijden. Als de koerier iets ophaalt zorg dat alles klaar staat. Komt de koerier wat brengen zorg dat ruimtes vrij zijn van andere items zodat de nieuwe meubels gemakkelijk naar binnen kunnen.

De nieuwe aankopen moeten ook naar binnen

• Moeten de aankopen naar een verdieping? Als er een lift aanwezig is zorg ervoor dat je deze opmeet voordat de koerier arriveert. Passen de aankopen in de lift? Super dan moet het goed komen. Past het niet? Bedenk dat zelf een andere oplossing. De 15 minuten zijn snel voorbij en hij wilt niemand laten wachten.
• Als de aankopen over de trap moeten zal de koerier zijn spierballen moeten gebruiken. Hij wilt dit zo gemakkelijk mogelijk doen dus meet trapgaten op en maak ruimtes vrij zodat alles snel en schadeloos verloopt.
• De koerier bezorgt elke dag vele meubels en maakt veel mee. Het laatste wat hij wilt is mooie nieuwe meubels beschadigen of interieurs van huizen. Als hij denkt dat iets niet past zonder schade te veroorzaken zal hij dit aangeven. Niemand wilt schade en de ervaring van de koerier is voor ons hierin leidend. Samen kunnen jullie kijken waar het meubel dan kan staan en dan zal de koerier door moeten naar het volgende adres. Let op! Onze verzekering biedt geen dekking tijden het transport/tillen voorafgaand aan of na het transport binnen het gebouw/huis op het ophaal of afleveradres. Klik hier voor de uitgebreide algemene voorwaarden.

Alles staat op zijn plek

• De koerier zal nu vragen voor een handtekening voor schadevrij ontvangst. Controleer de meubels op schade wanneer deze op hun plek staan. Mocht er toch een schade te zien zijn kan er altijd contact gezocht worden met info@interpostbv.nl. Schades kunnen tot 48 uur na bezorging doorgegeven worden.
• Als alles in orde is gaat de koerier snel door naar het volgende adres. Na de levering ontvangt u een email voor een beoordeling van de koerier. Wij horen graag hoe de bezorging geweest is.

Onthoud goed

Vertragingen in het verkeer zijn soms onoverkomelijk. Wij vanuit Interpost en de koerier doen er alles aan om de bezorging zo soepel en vlekkeloos te laten verlopen. Mocht het iets anders lopen neem dan contact op. Toch kunt u ook helpen door:
• Het gehele tijdvak thuis en bereikbaar te zijn.
• Alle ruimtes vrij van spullen heeft zodat alles gemakkelijk naar binnen kan.
• De lift of trap is opgemeten voor de koerier komt. Past het niet is het uw verantwoordelijkheid.
• Een check te doen voor eventuele schades voor de schadevrij ontvangst check.
• Een beoordeling achter te laten over de ervaring met onze koerier.

Wij wensen jullie veel plezier met de nieuwe aankopen en hopen snel weer wat te mogen bezorgen.
Interpost Business team

Vervoersovereenkomst

Deze vervoersovereenkomst (de Vervoersovereenkomst) is van toepassing op iedere Opdracht die via www.www.interpostbv.nl (de Website) tussen Opdrachtgever en Vervoerder tot stand komt.

In deze Vervoersovereenkomst zijn er twee partijen; personen die de Website gebruiken om een opdracht te plaatsen voor het vervoer van spullen (de Opdrachtgevers) en personen die de Website gebruiken om te reageren op aangeboden opdrachten voor het vervoer van spullen (de Vervoerders).

De “Opdracht”(te weten het vervoer van een of meerdere goederen)tussen Opdrachtgever en Vervoerder komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever vooruitbetaalt via de Website en de Vervoerder aangeeft de geplaatste opdracht te willen vervoeren. Zodra de Opdrachtgever via de Website betaalt en zodra Vervoerder aangeeft een geplaatste opdracht te willen vervoeren als Vervoerder, gaan zij ermee akkoord dat deze Vervoersovereenkomst van toepassing zal zijn op de Opdracht.

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze Vervoersovereenkomst is enkel van toepassing op de specifieke Opdracht die is geaccepteerd tussen Opdrachtgever en Vervoerder (de Partijen). De Opdracht betreft het vervoer van één of meerdere goederen (het Product).
 2. Deze Vervoersovereenkomst wordt aan Opdrachtgever en Vervoerder ter akkoord voorgelegd voordat de Opdracht tot stand komt. Interpostbv zal de Vervoersovereenkomst op verzoek kosteloos aan Vervoerder of Opdrachtgever toezenden. De vervoersovereenkomst is ook beschikbaar op www.www.interpostbv.nl. Indien Opdrachtgever of Vervoerder niet akkoord is met de Vervoersovereenkomst kan de Opdracht niet via de Website plaatsvinden. Mocht er toch een geplaatste opdracht buiten de Website om plaatsvinden, dan is de Website niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het Product of andere klachten.
 3. Als een deel van deze Vervoersovereenkomst nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Vervoersovereenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.
 4. Deze Vervoersovereenkomst betreft een overeenkomst van goederenvervoer in de zin van artikel 8:20 e.v. BW. Opdrachtgever en Vervoerder wensen uitsluitend met elkaar te contracteren op basis van deze overeenkomst van goederenvervoer.
 5. Opdrachtgever en Vervoerder beogen uitdrukkelijk niet om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW.
 6. Opdrachtgever en Vervoerder kiezen ervoor om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden toepassing te laten en daartoe deze Vervoersovereenkomst op te stellen en te ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt.
 7. Interpostbv is geen partij bij de Vervoersovereenkomst tussen Vervoerder en Opdrachtgever. Interpostbv biedt enkel het platform en faciliteert het contact tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever, opdat zij een Vervoersovereenkomst met elkaar aangaan. Vervoerder bepaalt zelf of hij met Opdrachtgever de Vervoersovereenkomst aangaat. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
 8. Interpostbv is niet verantwoordelijk voor de (nakoming van de) afspraken tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever. Als er een conflict ontstaat tussen de Vervoerder en de Opdrachtgever zullen zij dat conflict zelf oplossen. Interpostbv is, hoewel onverplicht, bereid op te treden als bemiddelaar en helpt graag om een conflict op te lossen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
 9. Op deze Vervoersovereenkomst zijn de algemene voorwaarden van Interpostbv voor Vervoerders en de algemene voorwaarden voor Opdrachtgevers van toepassing. De Voorwaarden zijn aan Vervoerders en Opdrachtgevers verstrekt en door hen geaccepteerd bij het betalen van de geplaatste opdracht of het aanmaken van een account op de Website.
 10. Opdrachtgever en Vervoerder kunnen onderling aanvullende afspraken maken over de uitvoering van de Opdracht. Aanvullende afspraken zijn enkel bindend indien zij niet in strijd zijn met de bepalingen in deze Vervoersovereenkomst of de Voorwaarden.

Artikel 2 – Rechten en verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van juiste en volledige gegevens over de Opdracht aan Vervoerder.
 2. Indien de ophaalsituatie anders is dan de Opdrachtgever heeft aangegeven in de geplaatste opdracht, heeft de Vervoerder het recht om het Product niet mee te nemen. Wanneer de Vervoerder het Product hierdoor niet meeneemt, zal uitbetaling plaatsvinden zoals omschreven in artikel 6.2 van de Voorwaarden Vervoerder 6.1 van de Voorwaarden Opdrachtgever. De Vervoerder dient voordat hij of zij wegrijdt Interpostbv te bellen.
 3. Indien de contactpersoon van het afleveradres of de Opdrachtgever niet binnen 24 uur na het overeengekomen bezorg moment bevestigt dat het Product is aangekomen, zal de Vervoerder worden uitbetaald zoals omschreven in artikel 6.12 van de Voorwaarden Vervoerder en artikel 6.4 van de Voorwaarden Opdrachtgever.
 4. De contactpersoon van het afleveradres of de Opdrachtgever kan binnen 24 uur na de bevestiging van aflevering door de Vervoerder, aangeven dat het Product niet afgeleverd is. In dat geval is artikel 6.5 van de Voorwaarden Opdrachtgever van toepassing.
 5. De Opdrachtgever mag de opdracht tot 60 uur voor de afgesproken ophaaltijd annuleren. In dit geval krijgt de Vervoerder geen vergoeding en krijgt de Opdrachtgever de vergoeding teruggestort, zoals omschreven in artikel 6.8 van de Voorwaarden Vervoerder en artikel 6.6 van de Voorwaarden Opdrachtgever. Bij een annulering binnen 60 uur voor de afgesproken ophaaltijd hebben de Vervoerder en Opdrachtgever recht op vergoedingen zoals omschreven in artikel 6.7 van de Voorwaarden Vervoerder en artikel 6.9 van de Voorwaarden Opdrachtgever.
 6. Indien de Vervoerder de opdracht eerder dan 60 uur voor de ophaaltijd annuleert, krijgt de Opdrachtgever de volledige vergoeding teruggestort.
 7. Opdrachtgever garandeert dat de contactpersoon van het ophaaladres op het ophaaladres aanwezig is op de afgesproken ophaaltijd en 15 minuten daarna. Indien de contactpersoon van het ophaaladres niet aanwezig is op de afgesproken tijd van ophalen en 15 minuten daarna, heeft de Vervoerder het recht om het Product niet mee te nemen. De Vervoerder is echter wel verplicht om de contactpersoon van het ophaaladres minimaal twee keer te bellen wanneer er niemand is en vervolgens Interpostbv te bellen voordat hij of zij weg rijdt. In dit geval zal uitbetaling plaatsvinden zoals omschreven in artikel 6.3 van de Voorwaarden Vervoerder en artikel 6.2 van de Voorwaarden Opdrachtgever.

Artikel 3 – Rechten en verplichtingen van de Vervoerder

 1. Door de Opdracht te accepteren, aanvaardt Vervoerder de volle verantwoordelijkheid voor het op de juiste wijze uitvoeren van de Opdracht.
 2. Vervoerder deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in en is bij het uitvoeren van de Opdracht geheel zelfstandig. Vervoerder voert de opdracht naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever uit. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de Opdracht.
 3. Opdrachtgever gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat Vervoerder ook ten behoeve van andere Opdrachtgevers werkzaamheden verricht of Opdrachten uitvoert.
 4. Vervoerder zal het vervoer van het Product binnen de afgesproken termijn en zonder onnodige vertraging verrichten.
 5. Vervoerder zal het Product in dezelfde staat afleveren als deze waarin hij het Product bij het ophaaladres in ontvangst heeft genomen. Indien dit niet het geval is gelden de voorwaarden zoals omschreven in artikel 4.
 6. Indien Vervoerder op moment dat hij het Product gaat vervoeren nog geen juiste en volledige gegevens omtrent de Opdracht van Opdrachtgever heeft ontvangen, heeft Vervoerder het recht om de Opdracht op te zeggen.
 7. Opdrachtgever garandeert dat de contactpersoon van het ophaaladres op het ophaaladres aanwezig is op de afgesproken ophaaltijd en 15 minuten daarna. Indien de contactpersoon van het ophaaladres niet aanwezig is op de afgesproken tijd van ophalen en 15 minuten daarna, heeft de Vervoerder het recht om het Product niet mee te nemen. De Vervoerder is echter wel verplicht om de contactpersoon van het ophaaladres minimaal twee keer te bellen wanneer er niemand is en vervolgens Interpostbv te bellen voordat hij of zij weg rijdt. In dit geval zal uitbetaling plaatsvinden zoals omschreven in artikel 6.3 van de Voorwaarden Vervoerder en artikel 6.2 van de Voorwaarden Opdrachtgever.
 8. Indien de Vervoerder buiten het aangegeven tijdvak aankomt op het ophaal- of afleveradres en dit niet van tevoren heeft gecommuniceerd met de Opdrachtgever, dan kan het bedrag dat de Opdrachtgever extra heeft betaald voor specifieke tijdvakken op de beloning in worden gehouden. Dit bedrag zal dan worden teruggestort naar de Opdrachtgever.
 9. Indien de Vervoerder een redelijk vermoeden heeft dat het Product bestaat uit een of meerdere illegale (zoals wapens, drugs, etc.) goederen en/of goederen die een gevaar kunnen opleveren voor personen of zaken, dan heeft Vervoerder het recht om het Product niet mee te nemen. Vervoerder maakt deze afweging naar eigen inzicht, zonder toezicht of leiding van Interpostbv. Vervoerder kan in een dergelijk geval wel contact op nemen met Interpostbv voor een vrijblijvend overleg. In dit geval zal uitbetaling plaatsvinden zoals bij een annulering binnen 60 uur voor het ophaalmoment zoals omschreven in artikel 6.7 van de Voorwaarden Vervoerder en artikel 6.7 van de Voorwaarden Opdrachtgever.
 10. Indien de contactpersoon van het afleveradres niet op het afleveradres is moet de Vervoerder het Product na telefonisch overleg met de Opdrachtgever (bij geen gehoor dient de Vervoerder minimaal twee keer te bellen naar de Opdrachtgever) bij de buren of iemand anders in de buurt afleveren en direct Interpostbv bellen om dit te laten weten. Mocht ook dit niet lukken dient de Vervoerder ook direct te bellen met Interpostbv. Indien de Vervoerder het Product achterlaat zonder contact op te nemen met de Opdrachtgever of met Interpostbv, is de Vervoerder verantwoordelijk voor de volledige eventuele schade als gevolg van diefstal of verduistering van het Product.
 11. Indien de Vervoerder 60 uur voor de afgesproken ophaaltijd of later aangeeft dat hij of zij de Opdracht niet meer kan uitvoeren en geen ander moment voor de Opdracht met de Opdrachtgever overeen kan komen, dient de Vervoerder een vergoeding aan de Opdrachtgever te betalen, zoals omschreven in artikel 6.9 van de Voorwaarden Vervoerder en artikel 6.9 van de Voorwaarden Opdrachtgever.
 12. Indien de Vervoerder als gevolg van overmacht niet in staat is het Product binnen 24 uur na de ophaaltijd te bezorgen dient hij dit zonder uitstel aan de Opdrachtgever en Interpostbv te melden, en aan te geven wanneer het Product alsnog bezorgd kan worden. Indien bezorging blijvend onmogelijk is geworden dient de Vervoerder wederom contact op te nemen met Interpostbv.
 13. Indien de Vervoerder het product heeft opgehaald bij het ophaaladres, maar niet binnen 24 uur na de afgesproken ophaaltijd aflevert bij het afleveradres en niet tussentijds contact heeft opgenomen met de Opdrachtgever, zal Interpostbv onderzoek doen naar de situatie zoals omschreven in artikel 6.11 van de Voorwaarden Vervoerder en artikel 6.5 van de Voorwaarden Opdrachtgever. In het geval van diefstal of verduistering van het Product gelden de verzekeringsvoorwaarden zoals omschreven in artikel 4.5.
 14. Wanneer het Product door de Vervoerder is afgeleverd en ontvangst door de Opdrachtgever is bevestigd (dan wel stilzwijgend geaccepteerd is 24 uur na de bevestiging van aflevering door de Vervoerder) krijgt de Vervoerder het afgesproken bedrag overgemaakt, zoals omschreven in artikel 6.3 van de Voorwaarden Vervoerder en artikel 6.4 van de Voorwaarden Opdrachtgever.
 15. In het geval van schade aan het Product, wordt de schade verhaald op de Vervoerder volgens de voorwaarden omschreven in artikel 7.1.
 16. Wanneer er schade ontstaat tijdens een Interpostbv transport zal er op de beloning van de Vervoerder een eigenrisico van €50,00 worden ingehouden.
  1. Wanneer het Product dusdanig veel schade heeft opgelopen dat deze geen waarde meer heeft, dan zal 100% van de beloning van de Vervoerder worden ingehouden. De Opdrachtgever zal hiermee zijn transportkosten vergoed krijgen.

Artikel 4 – Goederentransportverzekering

 1. Product dat via de Website wordt verstuurd en vervoerd, is tijdens het transport steeds standaard verzekerd tegen diefstal, verduistering, verlies en/of beschadiging tot een bedrag van EUR 500,00 inclusief BTW, behoudens de uitsluitingen vermeld in artikel 4.5 hierna. De premie voor deze standaardverzekering is in de vergoeding voor Interpostbv begrepen.
 2. De hiervoor in artikel 4.1 bedoelde verzekering biedt dekking tijdens de transportperiode van voordeur (ophaaladres) tot voordeur (afleveradres).
 3. Uitsluitend roerende zaken welk tot een particuliere huishouding behoren, waaronder ook zaken bestemd voor handels- en beroepsdoeleinden worden door de verzekering gedekt.
 4. Naast de uitsluitingen in de verzekeringsvoorwaarden zijn niet gedekt:
  1. schade aan het Product ontstaan tijdens het transport/tillen (al dan niet met hulp van de Vervoerder) voorafgaande aan of na het transport binnen het gebouw/huis op het ophaaladres of afleveradres;
  2. schade aan glas, steen, computers, printers of etenswaren;
  3. schade aan Product dat groter is dan 400x180x160 cm dan wel zwaarder is dan 100 kg dan wel bestaat uit grote Producten, die met behulp van apparatuur moeten worden in- en/of uitgeladen;
  4. schade aan iets anders dan het Product, zoals het huis of de tuin.
  5. De Vervoerder is niet aansprakelijk voor schade aan het Product die redelijkerwijs niet was te constateren bij het ophaaladres. Bijvoorbeeld bij interne schade die niet zichtbaar is aan de buitenkant van het Product.
  6. Niet tot de verzekerde interesten worden gerekend geld en geldwaardig papier, lijfsieraden, kunst en antiek/antiquiteiten.
 5. In het geval van diefstal of verduistering van Product dient aangifte te worden gedaan bij de politie en dient het aangifteformulier in het kader van een uitkering onder de toepasselijke verzekering door de Opdrachtgever aan Interpostbv te worden toegezonden.
 6. In het geval van beschadiging van het Product dient de Opdrachtgever direct telefonisch een schademelding te doen aan de Website en foto’s van de beschadiging(en), zoals die op het afleveradres wordt/worden geconstateerd, aan Interpostbv (via info@Interpostbv.nl) toe te sturen. Wordt zonder bemerking voor goede ontvangst getekend dan wel de goede aflevering door de Opdrachtgever aan de Website bevestigd, dan geldt het vermoeden van conforme aflevering van het product door de Vervoerder en dient de Opdrachtgever te bewijzen dat eventueel na aflevering geconstateerde beschadiging tijdens de transportperiode als bedoeld in artikel 4.3 is ontstaan.
 7. De uitkering uit enige verzekering zal in ieder geval nimmer meer bedragen dan de door de Opdrachtgever te bewijzen waarde van het Product (maximaal de aankoopwaarde) tijdens het transport althans de ter zake geldende verzekerde som tot maximaal €500 incl. BTW. Indien het Product niet total loss is, worden de reparatiekosten vergoed tot maximaal 60% van de aantoonbare aanschafwaarde.
 8. Wanneer er schade ontstaat tijdens een Interpostbv transport zal er op de beloning van de Vervoerder een eigenrisico van €50,00 worden ingehouden.
  1. Wanneer het Product dusdanig veel schade heeft opgelopen dat deze geen waarde meer heeft, dan zal 100% van de beloning van de Vervoerder worden ingehouden. De Opdrachtgever zal hiermee zijn transportkosten vergoed krijgen.

Artikel 5 – Duur en beëindiging

 1. Deze Vervoersovereenkomst is geldig voor de duur van de Opdracht tussen Vervoerder en Opdrachtgever.
 2. De Opdracht wordt beëindigd door het bevestigen van ontvangst van het Product door de Opdrachtgever of stilzwijgend 24 uur na de bevestiging van aflevering door de Vervoerder.
 3. Opdrachtgever mag deze Vervoersovereenkomst schriftelijk opzeggen, als de Vervoerder aangeeft de Opdracht niet meer te kunnen uitvoeren op de afgesproken plaats of tijd.
 4. Opdrachtgever mag deze Vervoersovereenkomst mondeling opzeggen, in het geval dat Vervoerder weigert het Product mee te nemen op grond van artikel 3.9 van deze Vervoersovereenkomst.

Artikel 6 – Geheimhouding

Vervoerder en Opdrachtgever zullen alle vertrouwelijke informatie die zij uitwisselen geheimhouden. Met ‘vertrouwelijke informatie’ wordt alle informatie bedoel waarvan Partijen hebben aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit, waaronder de contactgegevens die Partijen van elkaar ontvangen via Interpostbv.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. Vervoerder is aansprakelijk zoals omschreven in de AVC 2002.
 2. Niets in deze Vervoersovereenkomst zal de aansprakelijkheid van Vervoerder verder uitsluiten of beperken dan toegestaan is onder het toepasselijke recht.

Artikel 8 – Geschillen

Als er een geschil ontstaat tussen Vervoerder en Opdrachtgever, is het Nederlands recht van toepassing. In dat geval is de rechtbank Amsterdam bevoegd om over het geschil te oordelen.